ทัวร์พม่า วัดไจ้คะวาย พระเจดีย์ชเวมอดอว์ พระราชวังบุเรงนอง เทพทันใจ พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ชเวดากอง

รายละเอียดโปรแกรม

MM GO AIR ASIA

MMGO01

3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น

12,900

บาท

ช่วงเดินทาง

พฤษภาคม - กันยายน 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่ วัดไจ้คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจำนวนมาก 
 • สักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ เจดีย์นี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์แห่งหงสาวดี
 • พระราชวังบุเรงนอง เป็นศูนย์กลางทางการปกครองและใช้ออกว่าราชการปี พ.ศ. 2142
 • ชมทัศนียภาพงดงาม ตื่นตาตื่นใจกับ พระธาตุอินทร์แขวน
 • นมัสการ เทพทันใจพระธาตุอินทร์แขวน ซึ่งเป็น นักพรตที่มีความศักดิ์สิทธ์อีกแห่งหนึ่ง 
 • สักการะ พระธาตุอินทร์แขวน ทิวทัศน์งดงาม ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า 
 • สักการะพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่า
 • เจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งมีอายุมากกว่า 500 ปี เป็นพระพุธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่
 • สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า
 • สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า เป็นเจดีย์ทองคำที่งดงาม 
 • นมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ซึ่งโบตะทาวน์ 
 • นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บูชา
 • สินค้าพื้นเมืองที่ตลาด สก๊อตมาร์เก็ต

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 04 - 06 สิงหาคม 2560 20 12,900 12,900 4,000 10,000
จองทัวร์นี้ 05 - 07 สิงหาคม 2560 20 12,900 12,900 4,000 10,000
จองทัวร์นี้ 12 - 14 สิงหาคม 2560 20 14,900 14,900 4,000 10,000
จองทัวร์นี้ 18 - 20 สิงหาคม 2560 20 12,900 12,900 4,000 10,000
จองทัวร์นี้ 19 - 21 สิงหาคม 2560 20 12,900 12,900 4,000 10,000
จองทัวร์นี้ 25 - 27 สิงหาคม 2560 20 12,900 12,900 4,000 10,000
จองทัวร์นี้ 26 - 28 สิงหาคม 2560 20 12,900 12,900 4,000 10,000
จองทัวร์นี้ 01 - 03 กันยายน 2560 20 12,900 12,900 4,000 10,000
จองทัวร์นี้ 02 - 04 กันยายน 2560 20 12,900 12,900 4,000 10,000
จองทัวร์นี้ 08 - 10 กันยายน 2560 20 12,900 12,900 4,000 10,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่ 2 พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี - พระนอนชเวตาเลียว – เจดีย์ไจ๊ปุ่น - ย่างกุ้ง–พระนอนตาหวาน– เจดีย์ชเวดากอง
วันที่ 3 ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) - เทพกระซิบ - ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต–กรุงเทพฯ

 

ทัวร์พม่า วัดไจ้คะวาย พระเจดีย์ชเวมอดอว์ พระราชวังบุเรงนอง เทพทันใจ พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ชเวดากอง

รายละเอียดโปรแกรม

MM GO AIR ASIA

MMGO01

3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น

12,900

บาท

ช่วงเดินทาง

พฤษภาคม - กันยายน 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่ วัดไจ้คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจำนวนมาก 
 • สักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ เจดีย์นี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์แห่งหงสาวดี
 • พระราชวังบุเรงนอง เป็นศูนย์กลางทางการปกครองและใช้ออกว่าราชการปี พ.ศ. 2142
 • ชมทัศนียภาพงดงาม ตื่นตาตื่นใจกับ พระธาตุอินทร์แขวน
 • นมัสการ เทพทันใจพระธาตุอินทร์แขวน ซึ่งเป็น นักพรตที่มีความศักดิ์สิทธ์อีกแห่งหนึ่ง 
 • สักการะ พระธาตุอินทร์แขวน ทิวทัศน์งดงาม ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า 
 • สักการะพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่า
 • เจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งมีอายุมากกว่า 500 ปี เป็นพระพุธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่
 • สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า
 • สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า เป็นเจดีย์ทองคำที่งดงาม 
 • นมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ซึ่งโบตะทาวน์ 
 • นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บูชา
 • สินค้าพื้นเมืองที่ตลาด สก๊อตมาร์เก็ต

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 04 - 06 สิงหาคม 2560 20 12,900 12,900 4,000 10,000
จองทัวร์นี้ 05 - 07 สิงหาคม 2560 20 12,900 12,900 4,000 10,000
จองทัวร์นี้ 12 - 14 สิงหาคม 2560 20 14,900 14,900 4,000 10,000
จองทัวร์นี้ 18 - 20 สิงหาคม 2560 20 12,900 12,900 4,000 10,000
จองทัวร์นี้ 19 - 21 สิงหาคม 2560 20 12,900 12,900 4,000 10,000
จองทัวร์นี้ 25 - 27 สิงหาคม 2560 20 12,900 12,900 4,000 10,000
จองทัวร์นี้ 26 - 28 สิงหาคม 2560 20 12,900 12,900 4,000 10,000
จองทัวร์นี้ 01 - 03 กันยายน 2560 20 12,900 12,900 4,000 10,000
จองทัวร์นี้ 02 - 04 กันยายน 2560 20 12,900 12,900 4,000 10,000
จองทัวร์นี้ 08 - 10 กันยายน 2560 20 12,900 12,900 4,000 10,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่ 2 พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี - พระนอนชเวตาเลียว – เจดีย์ไจ๊ปุ่น - ย่างกุ้ง–พระนอนตาหวาน– เจดีย์ชเวดากอง
วันที่ 3 ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) - เทพกระซิบ - ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต–กรุงเทพฯ

 

แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ