ตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย พระเจดีย์ชเวมอดอว์ พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน นัตโบโบยี หรือ เทพท

รายละเอียดโปรแกรม

MM GO BA 02

MMGO02

3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น

13,900

บาท

ช่วงเดินทาง

กรกฎาคม - ธันวาคม 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่ วัดไจ้คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจำนวนมาก
 • สักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ เจดีย์นี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์แห่งหงสาวดี และนับเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
 • พระราชวังบุเรงนอง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2109 เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางทางการปกครองและใช้ออกว่าราชการปี พ.ศ. 2142
 • คิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้ก์โท) เป็นแม่น้ำที่มีความสัมพันธ์กับพระนเรศวรมหาราช
 • ชมทัศนียภาพงดงาม ตื่นตาตื่นใจกับ “พระธาตุอินทร์แขวน”  นับเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวพม่าต้องไปสักการะ
 • นมัสการ เทพทันใจพระธาตุอินทร์แขวน ซึ่งเป็น นักพรตที่มีความศักดิ์สิทธ์อีกแห่งหนึ่ง
 • สักการะพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่า 
 • เจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งมีอายุมากกว่า 500 ปี เป็นพระพุธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ ประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ ที่มีความงดงาม
 • สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า
 • สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า เป็นเจดีย์ทองคำที่งดงาม ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุ้ง
 • นมัสการรูปปั้น นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บูชา

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 04 - 06 สิงหาคม 2560 20 12,900 12,900 4,500 10,000
จองทัวร์นี้ 05 - 07 สิงหาคม 2560 20 12,900 12,900 4,500 10,000
จองทัวร์นี้ 12 - 14 สิงหาคม 2560 20 14,900 14,900 4,500 10,000
จองทัวร์นี้ 18 - 20 สิงหาคม 2560 20 12,900 12,900 4,500 10,000
จองทัวร์นี้ 19 - 21 สิงหาคม 2560 20 12,900 12,900 4,500 10,000
จองทัวร์นี้ 25 - 27 สิงหาคม 2560 20 12,900 12,900 4,500 10,000
จองทัวร์นี้ 26 - 28 สิงหาคม 2560 20 12,900 12,900 4,500 10,000
จองทัวร์นี้ 01 - 03 กันยายน 2560 20 12,900 12,900 4,500 10,000
จองทัวร์นี้ 02 - 04 กันยายน 2560 20 12,900 12,900 4,500 10,000
จองทัวร์นี้ 08 - 10 กันยายน 2560 20 12,900 12,900 4,500 10,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่ 2 พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี - พระนอนชเวตาเลียว – เจดีย์ไจ๊ปุ่น - ย่างกุ้ง–พระนอนตาหวาน– เจดีย์ชเวดากอง  
วันที่ 3 ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) - เทพกระซิบ - ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต–กรุงเทพฯ 

 

ตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย พระเจดีย์ชเวมอดอว์ พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน นัตโบโบยี หรือ เทพท

รายละเอียดโปรแกรม

MM GO BA 02

MMGO02

3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น

13,900

บาท

ช่วงเดินทาง

กรกฎาคม - ธันวาคม 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่ วัดไจ้คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจำนวนมาก
 • สักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ เจดีย์นี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์แห่งหงสาวดี และนับเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
 • พระราชวังบุเรงนอง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2109 เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางทางการปกครองและใช้ออกว่าราชการปี พ.ศ. 2142
 • คิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้ก์โท) เป็นแม่น้ำที่มีความสัมพันธ์กับพระนเรศวรมหาราช
 • ชมทัศนียภาพงดงาม ตื่นตาตื่นใจกับ “พระธาตุอินทร์แขวน”  นับเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวพม่าต้องไปสักการะ
 • นมัสการ เทพทันใจพระธาตุอินทร์แขวน ซึ่งเป็น นักพรตที่มีความศักดิ์สิทธ์อีกแห่งหนึ่ง
 • สักการะพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่า 
 • เจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งมีอายุมากกว่า 500 ปี เป็นพระพุธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ ประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ ที่มีความงดงาม
 • สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า
 • สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า เป็นเจดีย์ทองคำที่งดงาม ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุ้ง
 • นมัสการรูปปั้น นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บูชา

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 04 - 06 สิงหาคม 2560 20 12,900 12,900 4,500 10,000
จองทัวร์นี้ 05 - 07 สิงหาคม 2560 20 12,900 12,900 4,500 10,000
จองทัวร์นี้ 12 - 14 สิงหาคม 2560 20 14,900 14,900 4,500 10,000
จองทัวร์นี้ 18 - 20 สิงหาคม 2560 20 12,900 12,900 4,500 10,000
จองทัวร์นี้ 19 - 21 สิงหาคม 2560 20 12,900 12,900 4,500 10,000
จองทัวร์นี้ 25 - 27 สิงหาคม 2560 20 12,900 12,900 4,500 10,000
จองทัวร์นี้ 26 - 28 สิงหาคม 2560 20 12,900 12,900 4,500 10,000
จองทัวร์นี้ 01 - 03 กันยายน 2560 20 12,900 12,900 4,500 10,000
จองทัวร์นี้ 02 - 04 กันยายน 2560 20 12,900 12,900 4,500 10,000
จองทัวร์นี้ 08 - 10 กันยายน 2560 20 12,900 12,900 4,500 10,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่ 2 พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี - พระนอนชเวตาเลียว – เจดีย์ไจ๊ปุ่น - ย่างกุ้ง–พระนอนตาหวาน– เจดีย์ชเวดากอง  
วันที่ 3 ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) - เทพกระซิบ - ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต–กรุงเทพฯ 

 

แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ