สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ การแสดงละครสัตว์ พระราชวังเครมลิน จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล เนินเขาสแปร์

รายละเอียดโปรแกรม

AMAZING OF RUSSIA SINGAPORE AIRLINES

RSZG02

7 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น

46,999

บาท

ช่วงเดินทาง

สิงหาคม - ธันวาคม 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก โดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี 
 • การแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด 
 • วิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) เป็นมหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย 
 • พระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ที่สวยงามมากแห่งหนึ่งในรัสเซีย
 • ป้อมปีเตอร์และปอล (Peter and Paul Fortress)  เพื่อเป็นอนุสรณ์ต่อชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน เป็นศิลปะแบบบารอก
 • พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรสต์  (Peterhof Palace) ได้ชื่อว่าเป็น Russian Versailles เป็นพระราชวังที่งดงามโดดเด่น
 • มหาวิหารเซนต์ไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สุด และใหญ่เป็นลำดับ 4 ของโลก
 • พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่   เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซียเพื่อเป็นที่เก็บสะสมของเจ้าชายมัสโควี่
 • จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย
 • วิหารเซนต์บาซิล(Saint Basil's Cathedral) ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส
 • เนินเขาสแปร์โรว์ (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งเมือง

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 28 - 03 กันยายน 2560 20 46,999 45,999 8,000 20,000
จองทัวร์นี้ 11 - 17 กันยายน 2560 20 46,999 45,999 8,000 20,000
จองทัวร์นี้ 09 - 15 ตุลาคม 2560 20 48,999 47,999 8,000 20,000
จองทัวร์นี้ 20 - 26 พฤศจิกายน 2560 20 46,999 45,999 8,000 20,000
จองทัวร์นี้ 04 - 10 ธันวาคม 2560 20 48,999 47,999 8,000 20,000
จองทัวร์นี้ 06 - 12 ธันวาคม 2560 20 48,999 47,999 8,000 20,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์
วันที่ 2 สิงคโปร์ – มอสโคว์ (รัสเซีย) –ถนนอารบัต – สถานีรถไฟใต้ดิน – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – โชว์ละครสัตว์
วันที่ 3 รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – ป้อมปีเตอร์และปอล 
วันที่ 4 พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด –  ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้
วันที่ 5 เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – มอสโคว์ (รัสเซีย) – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – สุสานเลนิน - ห้างกุม 
วันที่ 6 มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สนามบินมอสโคว์
วันที่ 7 สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ 

 

สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ การแสดงละครสัตว์ พระราชวังเครมลิน จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล เนินเขาสแปร์

รายละเอียดโปรแกรม

AMAZING OF RUSSIA SINGAPORE AIRLINES

RSZG02

7 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น

46,999

บาท

ช่วงเดินทาง

สิงหาคม - ธันวาคม 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก โดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี 
 • การแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด 
 • วิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) เป็นมหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย 
 • พระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ที่สวยงามมากแห่งหนึ่งในรัสเซีย
 • ป้อมปีเตอร์และปอล (Peter and Paul Fortress)  เพื่อเป็นอนุสรณ์ต่อชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน เป็นศิลปะแบบบารอก
 • พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรสต์  (Peterhof Palace) ได้ชื่อว่าเป็น Russian Versailles เป็นพระราชวังที่งดงามโดดเด่น
 • มหาวิหารเซนต์ไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สุด และใหญ่เป็นลำดับ 4 ของโลก
 • พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่   เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซียเพื่อเป็นที่เก็บสะสมของเจ้าชายมัสโควี่
 • จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย
 • วิหารเซนต์บาซิล(Saint Basil's Cathedral) ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส
 • เนินเขาสแปร์โรว์ (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งเมือง

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 28 - 03 กันยายน 2560 20 46,999 45,999 8,000 20,000
จองทัวร์นี้ 11 - 17 กันยายน 2560 20 46,999 45,999 8,000 20,000
จองทัวร์นี้ 09 - 15 ตุลาคม 2560 20 48,999 47,999 8,000 20,000
จองทัวร์นี้ 20 - 26 พฤศจิกายน 2560 20 46,999 45,999 8,000 20,000
จองทัวร์นี้ 04 - 10 ธันวาคม 2560 20 48,999 47,999 8,000 20,000
จองทัวร์นี้ 06 - 12 ธันวาคม 2560 20 48,999 47,999 8,000 20,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์
วันที่ 2 สิงคโปร์ – มอสโคว์ (รัสเซีย) –ถนนอารบัต – สถานีรถไฟใต้ดิน – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – โชว์ละครสัตว์
วันที่ 3 รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – ป้อมปีเตอร์และปอล 
วันที่ 4 พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด –  ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้
วันที่ 5 เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – มอสโคว์ (รัสเซีย) – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – สุสานเลนิน - ห้างกุม 
วันที่ 6 มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สนามบินมอสโคว์
วันที่ 7 สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ 

 

แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ