ทัวร์ไต้หวัน ตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา

รายละเอียดโปรแกรม

TW GO TAIWAN EVAAIR

TWGO01

4 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น

21,900

บาท

ช่วงเดินทาง

มิถุนายน - สิงหาคม 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ตึกไทเป101 (รวมค่าขึ้นตึกรวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 แล้ว) ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป 
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค 
 • อิสระช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์ กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชิง
 • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่วอุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเขื่อนที่สำคัญในไต้หวัน 
 • กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์
 • วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป 
 • ท่านช้อปปิ้ง ตลาดฝงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ตที่มีสินค้าหลากหลายให้ท่านเลือกสรร ซึ่งถือได้ว่าเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไถจง
 • แหล่งช้อปปิ้งย่านกลางคืนซีเหมินติงหรือสยามสแคว์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆมากมาย 
 • ท่านช้อปปิ้งGLORIA OUTLETถือเป็น Shopping center ที่รวมร้านค้า ทั้งจากญี่ปุ่น ไต้หวัน และนานาชาติไว้หลากหลายกว่า 200 ร้าน

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 24 - 27 สิงหาคม 2560 20 21,900 21,900 4,500 10,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 สนามบินเถาหยวน –ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมชั้น 89) – ร้านขนมเหว่ยเก๋อ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค– หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น –อุทยานเย๋หลิ่ว – แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันภายในห้องพัก
วันที่ 3 ไทเป –หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง – ไถจง – ตลาดไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4 ไถจง – ไทเป –DUTY FREE – ซีเหมินติง –GLORIA OUTLET – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

 

ทัวร์ไต้หวัน ตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา

รายละเอียดโปรแกรม

TW GO TAIWAN EVAAIR

TWGO01

4 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น

21,900

บาท

ช่วงเดินทาง

มิถุนายน - สิงหาคม 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ตึกไทเป101 (รวมค่าขึ้นตึกรวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 แล้ว) ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป 
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค 
 • อิสระช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์ กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชิง
 • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่วอุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเขื่อนที่สำคัญในไต้หวัน 
 • กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์
 • วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป 
 • ท่านช้อปปิ้ง ตลาดฝงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ตที่มีสินค้าหลากหลายให้ท่านเลือกสรร ซึ่งถือได้ว่าเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไถจง
 • แหล่งช้อปปิ้งย่านกลางคืนซีเหมินติงหรือสยามสแคว์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆมากมาย 
 • ท่านช้อปปิ้งGLORIA OUTLETถือเป็น Shopping center ที่รวมร้านค้า ทั้งจากญี่ปุ่น ไต้หวัน และนานาชาติไว้หลากหลายกว่า 200 ร้าน

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 24 - 27 สิงหาคม 2560 20 21,900 21,900 4,500 10,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 สนามบินเถาหยวน –ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมชั้น 89) – ร้านขนมเหว่ยเก๋อ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค– หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น –อุทยานเย๋หลิ่ว – แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันภายในห้องพัก
วันที่ 3 ไทเป –หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง – ไถจง – ตลาดไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4 ไถจง – ไทเป –DUTY FREE – ซีเหมินติง –GLORIA OUTLET – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

 

แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ