ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่ว

รายละเอียดโปรแกรม

TW GO TAIWAN NOKSCOOT

TWGO02

5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น

18,900

บาท

ช่วงเดินทาง

มิถุนายน - กันยายน 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเขื่อนที่สำคัญในไต้หวัน
 • วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป 
 • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่วอุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน 
 • อิสระช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์ กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชิง
 • พิพิธภัณฑ์กู้กง ที่ได้ชื่อว่า เป็น 1 ใน 4  สุดยอดพิพิธภัณฑ์ของโลก สถานที่รวบรวมของล้ำค่าในพระราชวังกู้กงของปักกิ่ง
 • ตึกไทเป101 (รวมค่าขึ้นตึกรวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 แล้ว) ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป 
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค 
 • แหล่งช้อปปิ้งย่านกลางคืนซีเหมินติงหรือสยามสแคว์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆมากมาย 

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 03 - 07 สิงหาคม 2560 20 19,900 19,900 4,500 10,000
จองทัวร์นี้ 04 - 08 สิงหาคม 2560 20 19,900 19,900 4,500 10,000
จองทัวร์นี้ 05 - 09 สิงหาคม 2560 20 18,900 18,900 4,500 10,000
จองทัวร์นี้ 09 - 13 สิงหาคม 2560 20 20,900 20,900 4,500 10,000
จองทัวร์นี้ 10 - 14 สิงหาคม 2560 20 22,900 22,900 4,500 10,000
จองทัวร์นี้ 11 - 15 สิงหาคม 2560 20 22,900 22,900 4,500 10,000
จองทัวร์นี้ 12 - 16 สิงหาคม 2560 20 22,900 22,900 4,500 10,000
จองทัวร์นี้ 13 - 17 สิงหาคม 2560 20 19,900 19,900 4,500 10,000
จองทัวร์นี้ 16 - 20 สิงหาคม 2560 20 19,900 19,900 4,500 10,000
จองทัวร์นี้ 17 - 21 สิงหาคม 2560 20 19,900 19,900 4,500 10,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
วันที่ 2 กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – ทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง – ไถจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3 ไถจง – ไทเป – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4 พิพิธภัณฑ์กู้กง – ตึกไทเป 101 (รวมชั้น 89) – DUTY FREE – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านขนมเหว๋ยเก๋อ – ซีเหมินติง – หนานโถว
วันที่ 5 สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

 

ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่ว

รายละเอียดโปรแกรม

TW GO TAIWAN NOKSCOOT

TWGO02

5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น

18,900

บาท

ช่วงเดินทาง

มิถุนายน - กันยายน 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเขื่อนที่สำคัญในไต้หวัน
 • วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป 
 • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่วอุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน 
 • อิสระช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์ กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชิง
 • พิพิธภัณฑ์กู้กง ที่ได้ชื่อว่า เป็น 1 ใน 4  สุดยอดพิพิธภัณฑ์ของโลก สถานที่รวบรวมของล้ำค่าในพระราชวังกู้กงของปักกิ่ง
 • ตึกไทเป101 (รวมค่าขึ้นตึกรวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 แล้ว) ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป 
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค 
 • แหล่งช้อปปิ้งย่านกลางคืนซีเหมินติงหรือสยามสแคว์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆมากมาย 

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 03 - 07 สิงหาคม 2560 20 19,900 19,900 4,500 10,000
จองทัวร์นี้ 04 - 08 สิงหาคม 2560 20 19,900 19,900 4,500 10,000
จองทัวร์นี้ 05 - 09 สิงหาคม 2560 20 18,900 18,900 4,500 10,000
จองทัวร์นี้ 09 - 13 สิงหาคม 2560 20 20,900 20,900 4,500 10,000
จองทัวร์นี้ 10 - 14 สิงหาคม 2560 20 22,900 22,900 4,500 10,000
จองทัวร์นี้ 11 - 15 สิงหาคม 2560 20 22,900 22,900 4,500 10,000
จองทัวร์นี้ 12 - 16 สิงหาคม 2560 20 22,900 22,900 4,500 10,000
จองทัวร์นี้ 13 - 17 สิงหาคม 2560 20 19,900 19,900 4,500 10,000
จองทัวร์นี้ 16 - 20 สิงหาคม 2560 20 19,900 19,900 4,500 10,000
จองทัวร์นี้ 17 - 21 สิงหาคม 2560 20 19,900 19,900 4,500 10,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
วันที่ 2 กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – ทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง – ไถจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3 ไถจง – ไทเป – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4 พิพิธภัณฑ์กู้กง – ตึกไทเป 101 (รวมชั้น 89) – DUTY FREE – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านขนมเหว๋ยเก๋อ – ซีเหมินติง – หนานโถว
วันที่ 5 สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

 

แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ