ทัวร์ไต้หวัน วัดจงไถฉานซื่อ ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว พิพิธภัณฑ์กู้กง ตึกไทเป 101

รายละเอียดโปรแกรม

TW SM TAIWAN NOKSCOOT

TWSM01

5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น

17,999

บาท

ช่วงเดินทาง

มิถุนายน - ตุลาคม 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • วัดจงไถฉานซื่อ เป็นศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากนครวาติกัน และวัดมหายานที่ธิเบต
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ
 • วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป
 • นมัสการศาลเจ้าขงเบ้งและศาลเจ้ากวนอู ณ  วัดเหวินหวู่  เป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ 
 • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน 
 • อิสระช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  ที่ใหญ่ที่สุดในไทเป
 • พิพิธภัณฑ์กู้กง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ
 • ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ) มีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน 
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  อดีตผู้นำของไต้หวัน สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค
 • อิสระช้อปปิ้งซีเหมินติง  หรือสยามสแควร์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆ มากมาย

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 21 - 25 มถุนายน 2560 20 18,999 18,999 4,500 10,000
จองทัวร์นี้ 09 - 13 สิงหาคม 2560 20 18,999 18,999 4,500 10,000
จองทัวร์นี้ 12 - 16 สิงหาคม 2560 20 18,999 18,999 4,500 10,000
จองทัวร์นี้ 23 - 27 สิงหาคม 2560 20 17,999 17,999 4,500 10,000
จองทัวร์นี้ 06 - 10 สิงหาคม 2560 20 17,999 17,999 4,500 10,000
จองทัวร์นี้ 20 - 24 สิงหาคม 2560 20 18,999 18,999 4,500 10,000
จองทัวร์นี้ 18 - 22 ตุลาคม 2560 20 22,999 22,999 5,500 10,000
จองทัวร์นี้ 21 - 25 ตุลาคม 2560 20 22,999 22,999 5,500 10,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
วันที่ 2 สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน-ผูหลี่-วัดจงไถฉานซื่อล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋งวัดเหวินหวู่-ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3 ไทจง-ไทเป-ร้านขนมเหว่ยเก๋อ-อุทยานเย๋หลิ่ว-ศูนย์สร้อยสุขภาพ-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4 DUTY FREE -ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตีกชั้น 89)พิพิธภัณฑ์กู้กง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
วันที่ 5 สนามบินเถาหยวน-สนามบินดอนเมือง 

 

ทัวร์ไต้หวัน วัดจงไถฉานซื่อ ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว พิพิธภัณฑ์กู้กง ตึกไทเป 101

รายละเอียดโปรแกรม

TW SM TAIWAN NOKSCOOT

TWSM01

5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น

17,999

บาท

ช่วงเดินทาง

มิถุนายน - ตุลาคม 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • วัดจงไถฉานซื่อ เป็นศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากนครวาติกัน และวัดมหายานที่ธิเบต
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ
 • วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป
 • นมัสการศาลเจ้าขงเบ้งและศาลเจ้ากวนอู ณ  วัดเหวินหวู่  เป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ 
 • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน 
 • อิสระช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  ที่ใหญ่ที่สุดในไทเป
 • พิพิธภัณฑ์กู้กง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ
 • ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ) มีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน 
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  อดีตผู้นำของไต้หวัน สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค
 • อิสระช้อปปิ้งซีเหมินติง  หรือสยามสแควร์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆ มากมาย

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 21 - 25 มถุนายน 2560 20 18,999 18,999 4,500 10,000
จองทัวร์นี้ 09 - 13 สิงหาคม 2560 20 18,999 18,999 4,500 10,000
จองทัวร์นี้ 12 - 16 สิงหาคม 2560 20 18,999 18,999 4,500 10,000
จองทัวร์นี้ 23 - 27 สิงหาคม 2560 20 17,999 17,999 4,500 10,000
จองทัวร์นี้ 06 - 10 สิงหาคม 2560 20 17,999 17,999 4,500 10,000
จองทัวร์นี้ 20 - 24 สิงหาคม 2560 20 18,999 18,999 4,500 10,000
จองทัวร์นี้ 18 - 22 ตุลาคม 2560 20 22,999 22,999 5,500 10,000
จองทัวร์นี้ 21 - 25 ตุลาคม 2560 20 22,999 22,999 5,500 10,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
วันที่ 2 สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน-ผูหลี่-วัดจงไถฉานซื่อล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋งวัดเหวินหวู่-ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3 ไทจง-ไทเป-ร้านขนมเหว่ยเก๋อ-อุทยานเย๋หลิ่ว-ศูนย์สร้อยสุขภาพ-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4 DUTY FREE -ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตีกชั้น 89)พิพิธภัณฑ์กู้กง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
วันที่ 5 สนามบินเถาหยวน-สนามบินดอนเมือง 

 

แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ