บิน 5 ดาว ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซาน ไท่หลู่เก๋อ ตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หมู่บ้านโบราณจ

รายละเอียดโปรแกรม

FANTASTIC TAIWAN THAI AIRWAYS

TWZG02

5 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น

25,777

บาท

ช่วงเดินทาง

กันยายน - ธันวาคม 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • บิน THAI AIRWAYS สายการบินระดับ 5 ดาว สะสมไมล์ได้ 50 % บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดสายการบิน
 • ล่องทะเลสาบสุริยัน – จันทรา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดัง และเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว 
 • นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป
 • ร้านใบชาไต้หวัน ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติชาที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน ที่มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยสลายไขมัน 
 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน 
 • ตึกไทเป101 ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวัน ตึกที่มีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค  
 • ตลาดซีเหมินติง หรือสยามสแควร์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ้ง สินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆ 
 • อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ ” อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ" มีทัศนียภาพของหุบเขาและเทือกเขาสลับซับซ้อนสวยงาม 
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน 
 • อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลม ทะเล 
 • MITSUI OUTLET PARK สวรรค์ของนักช้อปทั้งหลาย โดยที่ทุกท่านสามารถซื้อรองเท้า กระเป๋า หรืออื่นๆอีกมากมาย 

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 14 - 18 กันยายน 2560 20 25,777 25,777 6,500 10,000
จองทัวร์นี้ 18 - 22 ตุลาคม 2560 20 28,777 28,777 7,500 10,000
จองทัวร์นี้ 28 - 01 พฤศจิกายน 2560 20 27,777 27,777 6,500 10,000
จองทัวร์นี้ 08 - 12 พฤศจิกายน 2560 20 25,777 25,777 6,500 10,000
จองทัวร์นี้ 11 - 15 พฤศจิกายน 2560 20 25,777 25,777 6,500 10,000
จองทัวร์นี้ 18 - 22 พฤศจิกายน 2560 20 25,777 25,777 6,500 10,000
จองทัวร์นี้ 22 - 26 พฤศจิกายน 2560 20 25,777 25,777 6,500 10,000
จองทัวร์นี้ 25 - 29 พฤศจิกายน 2560 20 25,777 25,777 6,500 10,000
จองทัวร์นี้ 29 - 03 ธันวาคม 2560 20 25,777 25,777 6,500 10,000
จองทัวร์นี้ 05 - 09 ธันวาคม 2560 20 28,777 28,777 7,500 10,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้
วันที่ 2 ร้านใบชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
วันที่ 3 ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86) – ร้าน Cosmetic – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง 
วันที่ 4 ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก
วันที่ 5 ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – Mitsui Outlet Park - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

 

บิน 5 ดาว ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซาน ไท่หลู่เก๋อ ตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หมู่บ้านโบราณจ

รายละเอียดโปรแกรม

FANTASTIC TAIWAN THAI AIRWAYS

TWZG02

5 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น

25,777

บาท

ช่วงเดินทาง

กันยายน - ธันวาคม 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • บิน THAI AIRWAYS สายการบินระดับ 5 ดาว สะสมไมล์ได้ 50 % บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดสายการบิน
 • ล่องทะเลสาบสุริยัน – จันทรา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดัง และเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว 
 • นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป
 • ร้านใบชาไต้หวัน ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติชาที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน ที่มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยสลายไขมัน 
 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน 
 • ตึกไทเป101 ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวัน ตึกที่มีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค  
 • ตลาดซีเหมินติง หรือสยามสแควร์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ้ง สินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆ 
 • อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ ” อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ" มีทัศนียภาพของหุบเขาและเทือกเขาสลับซับซ้อนสวยงาม 
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน 
 • อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลม ทะเล 
 • MITSUI OUTLET PARK สวรรค์ของนักช้อปทั้งหลาย โดยที่ทุกท่านสามารถซื้อรองเท้า กระเป๋า หรืออื่นๆอีกมากมาย 

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 14 - 18 กันยายน 2560 20 25,777 25,777 6,500 10,000
จองทัวร์นี้ 18 - 22 ตุลาคม 2560 20 28,777 28,777 7,500 10,000
จองทัวร์นี้ 28 - 01 พฤศจิกายน 2560 20 27,777 27,777 6,500 10,000
จองทัวร์นี้ 08 - 12 พฤศจิกายน 2560 20 25,777 25,777 6,500 10,000
จองทัวร์นี้ 11 - 15 พฤศจิกายน 2560 20 25,777 25,777 6,500 10,000
จองทัวร์นี้ 18 - 22 พฤศจิกายน 2560 20 25,777 25,777 6,500 10,000
จองทัวร์นี้ 22 - 26 พฤศจิกายน 2560 20 25,777 25,777 6,500 10,000
จองทัวร์นี้ 25 - 29 พฤศจิกายน 2560 20 25,777 25,777 6,500 10,000
จองทัวร์นี้ 29 - 03 ธันวาคม 2560 20 25,777 25,777 6,500 10,000
จองทัวร์นี้ 05 - 09 ธันวาคม 2560 20 28,777 28,777 7,500 10,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้
วันที่ 2 ร้านใบชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
วันที่ 3 ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86) – ร้าน Cosmetic – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง 
วันที่ 4 ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก
วันที่ 5 ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – Mitsui Outlet Park - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

 

แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ